Voorwaarden Fitness

Voorwaarden en tarieven Fitness (Verantwoord Bewegen)

Artikel 1 Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die
Verantwoord Bewegen doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
• De wederpartij van Verantwoord Bewegen wordt aangeduid als het lid.
• Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Verantwoord Bewegen en het lid gesloten
overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de
overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst
• De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het Incassoformulier.
• Als het lid minderjarig is, dient het Incassoformulier door zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger te worden ondertekend.
• De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur, tijdelijk stopzetten en beëindiging
• De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een periode van 1 maand.
• Opzegging is voor het einde van de maand zonder opzegtermijn mogelijk. De
eerstvolgende maand wordt dan niet meer in rekening gebracht.
• Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor
onbepaalde duur voortgezet.
• Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per ingang van
de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden
berekend.
• Opzeggen of wijzigen van de abonnementsvorm dient via het contactformulier op de
website, via email of schriftelijk via het Mutatieformulier aan de balie te geschieden.
• Als het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger plaats te vinden.
• Bij vakantie of ziekte kan het lid, voor een periode van minimaal 1 tot maximaal 3
maanden per jaar zijn/haar abonnement tijdelijk stopzetten. Tijdelijk stopzetten van
de abonnementsvorm dient via het contactformulier op de website, via email of
schriftelijk via het Mutatieformulier aan de balie te geschieden.

Artikel 4 Prijs
• Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
• Verantwoord Bewegen heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een
prijswijziging wordt door Verantwoord Bewegen voor de incassodatum aan haar
leden medegedeeld.
Artikel 5 Verplichtingen van het lid
• Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of
telefoonnummer direct aan Verantwoord Bewegen mede te delen.
• Het lid houdt zich aan de door Verantwoord Bewegen gegeven instructies en volgt
de aanwijzingen van de door Verantwoord Bewegen aangestelde medewerkers op.

Artikel 6 Betaling
• Met ondertekening van het Incassoformulier geeft het lid toestemming voor
automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.
• Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van
automatische incasso rond de 5e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer
deze incasso (na 2x aanbieden) niet kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een
factuur met het verzoek deze per ommegaande over te maken.
• Verantwoord Bewegen heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de
toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
• Verantwoord Bewegen behoudt zich het recht voor om deze algemene
voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit
kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
• Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport
risico’s met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige
sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico.
Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin
des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
• Verantwoord Bewegen is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verantwoord Bewegen toe te
rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Verantwoord Bewegen is beperkt
tot het bedrag waarvoor Verantwoord Bewegen aanspraak kan maken op een
uitkering van haar verzekeraar.
• Verantwoord Bewegen is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van
eigendommen.
• Het lid is tegenover Verantwoord Bewegen aansprakelijk voor schade als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 8 Klachten
• Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen 4 weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd,
schriftelijk, per email of via het contactformulier op de website aan Verantwoord
Bewegen kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg
hebben dat het lid zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 9 Wanprestatie en overmacht
• Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor Verantwoord Bewegen. Het lid is
verplicht om zich tijdens iedere activiteit met Verantwoord Bewegen
overeenkomstig de huisregels te gedragen.
• Bij misdraging van het lid of een ander lid van Verantwoord Bewegen, waaronder het
overtreden van de huisregels, is de leiding bevoegd het lid c.q. de desbetreffende
persoon te verwijderen en diens verbintenis met Verantwoord Bewegen eenzijdig op
te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Fitnesstrainingen
• De abonnementsvormen van Verantwoord Bewegen zijn gebaseerd op een
wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het
niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daaropvolgende weken en er
bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
• Als er ruimte is in een andere groep dan is het na overleg wel mogelijk om in
dezelfde week de les te volgen bij een andere groep.
• Verantwoord Bewegen houdt zich het recht voor om haar openingstijden en rooster
van de fitnesstrainingen te wijzigen.
• De trainingen van Verantwoord Bewegen zullen op officiële en erkende feestdagen
volgens een aangepast rooster verlopen. Er bestaat geen recht op restitutie of
compensatie in welke vorm dan ook.
• Bij afwezigheid van een fitnessbegeleider zal Verantwoord Bewegen geheel
onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale
voortgang van de lessen.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
• n.v.t.

Artikel 12 Tarieven per 1 januari 2023
VB Fitness 1x per week € 34,50 per maand
VB Fitness 2x per week € 44,00 per maand
Zelfstandig trainen vrije uren € 34,50 per maand
Revalidatie Fitness 1x per week € 34,50 per maand
Revalidatie Fitness 2x per week € 44,00 per maand
Small Group Training 1x per week € 41,00 per maand
Small Group Training 2x per week € 57,50 per maand
Sportief Wandelen € 37,50 10-rittenkaart
BenMin Sports 06-21700443 voor meer informatie
OpenAir Wormerveer klik hier

De praktijk

In 1993 door Peter Leerling en Milko Kop opgestart als maatschap fysiotherapie en inmiddels uitgegroeid tot een moderne fysiotherapiepraktijk te Wormer (Zaanstreek) met 18 medewerkers. Verantwoord Bewegen heeft een nevenvestiging in Wormerveer.

Openingstijden

Wormer

Maandag
08:00 - 22:00
Dinsdag
08:00 - 22:00
Woensdag
08:00 - 22:00
Donderdag
08:00 - 22:00
Vrijdag
08:00 - 18:00
Zaterdag
08:00 - 12:00

Wormerveer

Maandag
08:00 - 17:00
Vrijdag
08:00 - 17:00

In Wormerveer: op aanvraag behandeling tussen 18.00 - 21.00 uur

Vestiging Wormer

Vestiging Wormerveer