Privacy Policy

Verantwoord Bewegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verantwoord Bewegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Verantwoord Bewegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Verantwoord Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verantwoord Bewegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • ID – paspoortnummer
 • Zorgverzekering
 • Huisarts
 • Fysieke gesteldheid

Uw persoonsgegevens worden door Verantwoord Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Medische gegevens binnen een fysio- en manueel therapie traject: 15 jaar
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van klanten fitness

Persoonsgegevens van klanten fitness worden door Verantwoord Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verantwoord Bewegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • ID – paspoortnummer
 • Huisarts
 • Fysieke gesteldheid
 • Bankgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van artsen/specialisten

 • Uw persoonsgegevens worden door Verantwoord Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Persoonsgegevens van artsen/specialisten worden door Verantwoord Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verantwoord Bewegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • AGB-code

Uw persoonsgegevens worden door Verantwoord Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • Medische gegevens binnen een fysio- en manueel therapie traject: 15 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers

Op de website van Verantwoord Bewegen worden er geen persoonsgegevens geregistreerd die te herleiden zijn naar een individu. Er wordt gebruikgemaakt van Google Analytics Cookies.

“Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en app-eigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren. De hoofdcookie die wordt gebruikt door Google Analytics, is de ‘__ga’-cookie”.

Bron: https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Verantwoord Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verantwoord Bewegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Verantwoord Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en stakeholders

Persoonsgegevens van prospect en stakeholders worden door Verantwoord Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verantwoord Bewegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Verantwoord Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of stakeholderVerwerking van persoonsgegevens van medewerkers/stagiaires
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Verantwoord Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is

De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens
 • AGB, Big en KNGF registratienummer
 • Gegevens huisarts
 • Bereikbaarheid naasten
 • Allergie en wat te doen bij nood

Uw persoonsgegevens worden door Verantwoord Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft plus 2 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal in totaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

 

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Verantwoord Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Zakelijke overeenkomst
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Zakelijk contact voor levering van diensten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verantwoord Bewegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Verantwoord Bewegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van de overeenkomst

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 • Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke/mondeling  toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Verantwoord Bewegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Verantwoord Bewegen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 • Verantwoord Bewegen
 • Eendrachtstraat 3
 • 1531 DT
 • Wormer
 • administratie@verantwoord-bewegen.nl t.a.v. Bertus Lenting (functionaris gegevensbescherming)

De praktijk

In 1993 door Peter Leerling en Milko Kop opgestart als maatschap fysiotherapie en inmiddels uitgegroeid tot een moderne fysiotherapiepraktijk te Wormer (Zaanstreek) met 18 medewerkers. Verantwoord Bewegen heeft een nevenvestiging in Wormerveer.

Openingstijden

Wormer

Maandag
08:00 - 22:00
Dinsdag
08:00 - 22:00
Woensdag
08:00 - 22:00
Donderdag
08:00 - 22:00
Vrijdag
08:00 - 18:00
Zaterdag
08:00 - 12:00

Wormerveer

Maandag
08:00 - 17:00
Vrijdag
08:00 - 17:00

In Wormerveer: op aanvraag behandeling tussen 18.00 - 21.00 uur

Vestiging Wormer

Vestiging Wormerveer